• 01
  • 02
  • 03

Nơi con bạn sẽ trở thành người công dân toàn cầu trong tương lai

ĐC: số 40, phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • banner1
  • banner2
THÔNG BÁO

1. HỌP ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH HỌC SINH

2. TỔ CHỨC HỘI THẢO “ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG” VÀ HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH TẠI CÁC LỚP HỌC

Đề án chương trinh "sữa học đường"

1. Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020;

2. Công văn số 141/BGDĐT-CTHSSV ngày 16/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc trin khai thực hiện Chương trình Sữa học đường ban hành kèm theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016;

3. Công văn số 7125/BYT-BM-TE ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020;

4. Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020;

5. Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018 – 2020.

Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Năm 2018 : 2.746